Unieke alliantie voor energiebesparing - E-Change

Bouwen aan een alliantie voor energiebesparing

Energiebesparing in bestaande huizen en gebouwen levert een aanzienlijke CO2 reductie op. De vraag voor de overheid is hoe huis- en gebouweigenaren ertoe gebracht kunnen worden om te investeren in deze relatief kostbare maatregelen? Na vele jaren van subsidieregelingen met beperkt resultaat daagt de Minister het bedrijfsleven uit om mee te denken over nieuw instrumentarium.

De aanpak van E-Change richt zich hier op het ontwikkelen van een gedegen en gedragen alternatieve aanpak. Gedegen, door in nauwe samenwerking met McKinsey&Company de maatregelen en de daadwerkelijke kosten- en energiebesparing voor huiseigenaren gedetailleerd in kaart te brengen. Gedragen, door het tot stand brengen van een unieke alliantie tussen woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven en energiebedrijven. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het in kaart brengen van belangen, het definiëren van het gemeenschappelijk belang en het creëren van vertrouwen. Kern van de ontwikkelde aanpak is het informeren, verleiden en ontzorgen van huis- en gebouweigenaren. 

Bereikt resultaat is ondertekening van het convenant Meer met Minder; een uniek partnership tussen drie departementen en vier branche-organisaties met steun van bewonersorganisaties. Het Nationaal energiebesparingsprogramma Meer met Minder heeft inmiddels bijgedragen aan de verbetering van de energieprestatie bij ruim 400.000 bestaande woningen.